A táborokra vonatkozó általános szerződési feltételek

I. Általános információk

I.1. Szervező adatai

Cégnév: Alkotó Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: Alkotó Magyarország Nonprofit Kft.

Székhely: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.

Cégjegyzékszám: 13 09 19 12 13

Adószám: 24253288-2-13

 

2. Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonszám: 06-70/527 0550

E-mail: hello@makerspace.hu

Honlap: www.makerspace.hu

Postacím: 1143 Budapest, Ilka utca 50.

I. Az ÁSZF célja, tárgya, személyi és időbeli hatálya

 1. Az ÁSZF célja azoknak az általános feltételeknek a rögzítése, melyek részévé válnak a Szervező és a Szervező által működtetett Táborok résztvevői, illetve törvényes képviselőik között létrejött jogviszonyoknak.
   

 2. Az ÁSZF tárgyi hatálya Szervezőnek a jelen ÁSZF alapján nyújtott táboroztatások, szervezésére és lebonyolítására terjed ki.
   

 3. Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: a Szervező, a Táborozó és a Táborozó törvényes képviselői.
   

 4. Az ÁSZF és annak esetleges módosításai a Szervező honlapján (www.makerspace.hu) történő – a honlapra történő felhelyezés időpontját is tartalmazó – kihirdetéssel lépnek hatályba. A módosítások nem érintik a korábbi (módosítást megelőző) ÁSZF hatálya alatt megkötött ügyletek tartalmát.
   

II. A jelentkezés menete, szerződéskötés
 

 1. A Szervező minden év iskolaszüneti időszakában makerspace táborokat szervez, melyek programjában részvételi lehetőséget biztosít a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek megfelelő Táborozó számára.
   

2. A Táborban való részvétel előfeltételei:
 

 • legalább 11. és legfeljebb 16. életév betöltése

 • nyilatkozat megfelelő egészségi állapotról

 • a táborozási díj maradéktalan befizetése
   

 1. A Szervező és a Táborozó, illetve törvényes képviselői közötti jogviszony – Szerződés – a Szervező honlapján megtalálható jelentkezési lap kitöltésével, valamint a jelentkezésnek a Szervező részéről történő elfogadásával jön létre. A jelentkezési lap kitöltésével a Táborozó, illetve törvényes képviselője tanúsítja az ÁSZF megismerését és elfogadását. Szervező a jelentkezés elfogadását elektronikusan igazolja vissza.
   

III. A felek jogai és kötelezettségei
 

 1. Szervező köteles a Honlapján meghirdetett szolgáltatást teljesíteni.
   

 2. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a jelentkezők létszáma nem éri el a jelentkezésnél meghirdetett minimum létszámot, az érintett turnus elmarad, és amennyiben ez még lehetséges, a nem induló csoportba jelentkezőket átirányítja egy másik turnusba.
   

 3. Törvényes képviselő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Szervező nem teljesíti a vállalt szolgáltatást.
   

 4. Szervező jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szolgáltatások nyújtását megtagadni, amennyiben:

  • Táborozó a házirendet súlyosan megszegi;

  • Táborozó fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
    

 5. Táborozó köteles követni a táborozás során neki adott utasításokat. Az ezen utasítások betartásának elmulasztásából fakadó sérülésért, vagyoni és nem vagyoni károkért a Táborozó, illetve Törvényes képviselője felelős.
   

 6. A Táborok során használt eszközök és helyiségek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a kárt okozó Táborozó Törvényes képviselője köteles megtéríteni. Több Táborozó által közösen okozott ilyen kárért az érintett Törvényes képviselők egyetemlegesen felelnek.
   

 7. Az értékes tárgyak és a készpénz megőrzését Szervező nem vállalja.
   

 8. Szervező jogosult a táborokban és a tanfolyamokon fotó- és videófeltételeket készíteni, amelyeket marketingcélokra és az általa fejlesztett tananyagokhoz használhat fel. Ha a Táborozó Törvényes képviselője nem járul hozzá felvételek készítéséhez és azok megjelentetéséhez, írásos, aláírásával ellátott nyilatkozatot köteles átadni a Szervezőnek a Tábor megkezdésekor. Ellenkező esetben utólagos reklamációra nincs mód.

 9. A Tábor az általános munkarend szerinti munkanapokon kerül megszervezésre. A részletekről a Tábor megkezdése előtt tájékoztatót (továbbiakban Tájékoztató) küldünk.
   

A Szervező fenntartja a jogát, hogy a Tájékoztatóban megjelölt programot módosítsa (szabad kapacitás, vis maior stb. függvényében).
 

 1. A Törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a Tábor programja magyar, illetve – esetenként előre meghirdetve azt – angol nyelven folyik.
   

 2. A táborozó gyerekek mellett turnusonként egy oktató és egy műhelymester biztosítja a tematika mentén haladást és a biztonságot.
   

 3. A Törvényes képviselő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tábor első napján 3 napnál nem régebbi Törvényes képviselői egészségügyi nyilatkozattal vagy orvosi igazolással bizonyítja annak tényét, hogy a Táborozó a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van. A Törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a Szervező nem vállalja az egyedi gondoskodást, illetve folyamatos felügyeletet igénylő Táborozók táboroztatását. Amennyiben a jelen pontban foglalt kérdésekben a Törvényes képviselő előzetesen nem, vagy nem teljeskörűen, illetve a valóságnak nem megfelelően tájékoztatja a Szervezőt, azt semmiféle felelősség nem terheli.
   

 4. Amennyiben a Tábor ideje alatt a résztvevő Táborozó megbetegszik, a Törvényes képviselő köteles ennek tényéről a Tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni és a Táborozót annak teljes gyógyulásáig a Táborba nem viheti. Amennyiben a Táborozónak a Tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a Táborozó megbetegedését észleli, a Szervező haladéktalanul értesíti a Törvényes képviselőt, aki köteles a Táborozót a Táborból elvinni. Amennyiben a Táborozó betegség miatt nem tudja megkezdeni a táborozást - és ezt a Törvényes képviselő a tárgyhét előtti pénteken 12:00 óráig írásban jelzi, majd kizárólag orvosi papírral igazolja -, ha mód van rá (indul másik turnus és van szabad hely), a Szervező lehetőséget biztosít egy későbbi turnusban való részvételre pótdíj fizetése nélkül. Amennyiben ez nem lehetséges, pénzt visszafizetni Szervezőnek nem áll módjában, kivéve a mindenkori étkezési szolgáltató szabályai értelmében időben lemondott étkezések tarifáját. A betegség miatt tárgyhét előtti péntek 12:00 óránál később lemondott részvétel esetén a Tábor díját visszafizetni Szervező nem tudja. Megkezdett turnus esetén a kimaradt napok pótlására vagy azon napok tábordíjának visszafizetésére nincs lehetőség, kivéve a mindenkori étkezési szolgáltató szabályai értelmében időben lemondott étkezések tarifáját.
   

 5. A Szervező a Táborozó felügyeletéért felelősséget vállal, amely azonban nem terjed ki olyan esetekre, melyek a felügyelet körén kívül esnek (pl.: ruhaszakadás stb.), vagy olyan esetekre, amikor a Táborozó az őt felügyelő pedagógus utasításait megtagadja. A Törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a Szervező a Táborozó által a Táborba hozott eszközökért, értékekért nem vállal felelősséget (pl. mobiltelefon, fényképezőgép, zenelejátszó stb.)
   

 6. Mind a Táborozó, mind a Törvényes képviselő köteles betartani az Makerspace.hu műhelyének és működésének szabályait és a csoportot irányító pedagógus utasításait.
   

 7. A Szervező a meghirdetett Táborokkal kapcsolatban mindennemű változás jogát fenntartja.
   

IV. A szolgáltatás díja, a fizetés menete
 

 1. A Szolgáltatás díja a Jelentkezési lapon és a táborok részletes leírásánál feltüntetett díj.
   

 2. A Jelentkezési lap kitöltését követően Szervező e-mail útján megküldi Törvényes képviselő részére a visszaigazoló e-mailt, amely tartalmazza a pontos fizetési határidőt és a fizetési lehetőségekre vonatkozó tudnivalókat.
   

 3. A Törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a jelentkezési lap kitöltése nem biztosíték a táborban való részvételre. A részvétel akkor válik biztossá, ha a tábor díja beérkezik az alábbi bakszámlára. Ennek határideje legkésőbb a kiválasztott turnus indulása előtt 10 munkanap. A táborturnusok feltöltése a befizetés sorrendjében történik. A jelentkezést a maximum létszám elérésekor vagy a Tábor megkezdése előtt 1 héttel zárjuk le.
   

GIRO bankszámlaszám: 10409015-50526874-48541003

IBAN: HU32 1040 9015 5052 6754 5280 1004

SWIFT kód: OKHBHUHB
 

 1. A részvételi díjat átutalással lehet megfizetni fenti bankszámlaszámra. A bankfiókban történő személyes befizetés, illetve az átutalás során a közlemény rovatában fel kell tüntetni a jelentkezés visszaigazolásában szereplő Tábor címét, idejét és a gyermek nevét. Az ennek elmulasztásából vagy a közlemény hibás feltüntetéséből eredő károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket a jelentkező viseli.
   

 2. A Szervező a részvételi díj megfizetésére részletfizetési lehetőséget nem biztosít
   

V. Lemondás, módosítás
 

 1. A Szervező lehetőséget biztosít a Törvényes képviselő számára, hogy a részvételi szándékát módosítsa, a Táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondása, illetve módosítása az alábbiak szerint történhet:
   

Lemondási feltételek: amennyiben a Szülő a kiválasztott turnus kezdőnapja előtt legalább 10 munkanappal lemondja a Táborozó részvételét, a Szervező a Tábor díjának 50%-át visszafizeti a Törvényes Képviselőnek. Amennyiben a lemondási szándékot a Törvényes Képviselő fenti időpontnál később jelzi, a Szervezőt a Tábor teljes díja megilleti. Szervező jogosult ezen feltételektől méltányossági alapon eltérni.
 

Módosítási feltételek: az időpont módosítása a kiválasztott turnus kezdőnapját megelőző szerda 12:00 óráig díjtalan, a megjelölt időpont után a Szervező 5.000 Ft ügyintézési díjat jogosult felszámítani. A felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos (levélben vagy e-mailben küldött) értesítést fogadnak el.
 

VI. Panaszkezelés
 

 1. Amennyiben a felhasználónak a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban panasza van, úgy azt postai levél útján Szervező 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41. szám alatti székhelyére jelentheti be.
   

 2. Szervező a panaszt kivizsgálja és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja Panasztevőt. Amennyiben a Panasztevő a panasz kezelésével nem elégedett, úgy békéltető testülethez fordulhat.
   

 3. A békéltető testület eljárásának feltétele, hogy a Panasztevő megkísérelje rendezni a vitát közvetlenül a Szervezővel, ennek eredménytelensége esetén lehet igénybe venni a békéltetést. A testület hatáskörébe tartoznak a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos fogyasztói jogviták. A jogvita esetén a Szervező székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület.
   

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 

 1. A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel, békés úton törekszenek megoldani. Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet eredményre, úgy a Felek kikötik a Szervező székhelye szerint illetékes, az ügyre hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.
   

VII. Záró rendelkezések
 

 1. Szervező a személyes adatok kezelését az Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint végzi, mely honlapján (www.makerspace.hu) elérhető.
   

 2. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetve a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.