A szakkörökre vonatkozó általános szerződési feltételek

Jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) az Alkotó Magyarország Nonprofit Kft. (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady Endre u. 41.; cégjegyzékszáma: 13-09-191213; adószáma: 24253288-2-13; tel.: +36 70 527 05 50) (a továbbiakban mint Szervező) alkalmazza az általa szervezett Szakkörökön (a továbbiakban: Szakkör) való részvétel feltételeinek szabályozása céljából.  

Jelen ÁSZF kibocsátásával lép hatályba, és mindaddig hatályos, amíg helyébe annak újabb változata nem lép, vagy azt a Szervező hatályon kívül nem helyezi.  

Az ÁSZF hatálya kiterjed a Szakkörön részt vevő kiskorú személyekre (a továbbiakban: Gyermek), valamint azon törvényes képviselőjükre, akik képviseletükben a Szakkörön való részvételre jelentkezést a Szervezőnek megküldte (a továbbiakban: Szülő). Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: Szolgáltató, Jelentkező, Résztvevő.  

A Szervező által megszervezett Szakkörökön való részvételi lehetőséget biztosít a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek megfelelő Gyermek számára.  

A részvétel előfeltételei: 

- a Szakkörön legalább 11, legfeljebb 16 éves Gyermek vehet részt; 

- a Szülő a Szakkör részvételi díját határidőre megfizeti a Szervező részére; 

- jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadása.  

Általános információk

A Szakkör az általános munkarend szerinti munkanapokon kerül megszervezésre, az iskolai tanrenddel megegyező napokon.  

A Szakkörök kezdésének időpontja: a honlapon közzétett információ szerint  

A Szakkörök időtartama: 120 perc  

A Szervező fenntartja a jogát, hogy a jelen pontban megjelölt programot módosítsa (szabad kapacitás stb. függvényében).  

A szolgáltatás ellenértékét a mindenkori díjszabás alapján a Szakkör megkezdése előtt köteles a Szülő készpénzben megfizetni, vagy előzetesen átutalni a Szervező bankszámlájára. A Szülő tudomásul veszi, hogy a Szakkör programja magyar nyelven folyik.  

A Szervező a szakkör ideje alatt vállalja a gyermekek felügyeletét.  

A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a Gyermek a Szakkörön való részvételhez megfelelő egészségügyi állapotban van. A Szülő tudomásul veszi, hogy a Szervező nem vállalja az egyedi gondoskodást, illetve folyamatos egyéni felügyeletet igénylő gyermekek Szakkörön való részvételét. Amennyiben a jelen pontban foglalt kérdésekben a Szülő előzetesen nem, vagy nem teljeskörűen, illetve a valóságnak nem megfelelően tájékoztatja a Szervezőt, a Szervezőt semmiféle felelősség nem terheli.  

Amennyiben a Szakkör ideje alatt a résztvevő Gyermek megbetegszik, a Szülő köteles ennek tényéről a Szervező képviselőjét haladéktalanul értesíteni és a Gyermeket annak teljes gyógyulásáig a Szakköre nem viheti. Amennyiben a Gyermeknek a Szakkör programja alatti felügyeletét ellátó személy a Gyermek megbetegedését észleli, a Szervező haladéktalanul értesíti a Szülőt, aki köteles a Gyermeket a Szakkörről elvinni. Megkezdett Szakkör esetén a betegség miatt kimaradt napok pótlására nincs lehetőség. Amennyiben a Gyermek betegség miatt nem tudja megkezdeni a Szakkört és ezt a Szülő a tárgyhét előtti pénteken 12:00 óráig írásban jelzi, a Szervező lehetőséget biztosít egy későbbi Szakkörön való részvételre pótdíj fizetése nélkül. Ebben az esetben a betegség tényéről a Szülő orvosi igazolást köteles bemutatni. A Résztvevők esetleges egészségügyi állapotával kapcsolatos felvilágosítás elmaradása esetében Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a Résztvevők egészségi állapotában történő olyan változásért, mely Szolgáltatónak nem felróható, felelősséget nem vállal.  

A Szervező a Gyermek felügyeletéért felelősséget vállal, amely azonban nem terjed ki olyan esetekre, melyek a felügyelet körén kívül esnek (pl.: ruhaszakadás, stb.) vagy olyan esetekre, amikor a Gyermek az őt felügyelő pedagógus utasításait megtagadja. A Szülő tudomásul veszi, hogy a Szervező a Gyermek által a Szakkörre hozott eszközökért, értékekért nem vállal felelősséget (pl. mobiltelefon, fényképezőgép, zenelejátszó, stb.)  

Résztvevő köteles az általa okozott kárt megtéríteni. A károkozásról jegyzőkönyv készül.  

A résztvevők és törvényes képviselőjük aláírásukkal elfogadják és betartják a műhely Házirendjét (“Együtt-Működés”). 

Mind a Gyermek, mind a Szülő köteles betartani a Műhely belső szabályait és a csoportot irányító pedagógus, a műhelymester és a technikai segítő utasításait. 

A műhelyt 6 éven aluli gyerek nem látogathatja.  

Jelentkezés

A Szervező által szervezett programokra (szakkör, tábor, foglalkozás, összefoglaló nevén: Események) a honlapon (www.makerspace.hu), vagy személyesen kitölthető, mindenkor hatályos jelentkezési lappal lehet jelentkezni. A jelentkezési lapot a jelentkező vagy törvényes képviselője tölti ki, a jelen általános szerződési feltételek egyidejű elfogadásával. 

A jelentkezési lapon leadott jelentkezés csak a Szervező e-mailben megküldött visszaigazolása után tekinthető elfogadottnak. Beiratkozásnak a számlánkra beérkezett első befizetés minősül, ettől kezdve a Jelentkező Résztvevővé válik.  

Az egyes események időpontját, időtartamát, a nyújtott szolgáltatások meghatározását, a részvételi díj mindenkori összegét a Szolgáltató honlapján közzétett tájékoztató tartalmazza.  

Fizetési feltételek

A szakkör teljes árát 5% kedvezménnyel be lehet fizetni egy összegben, vagy a szakkör teljes idejére elosztva egyenlő havi részletekben. A jelentkezéssel a Jelentkező elfogadja, hogy a szakkörről kiiratkozásra nincs lehetőség; beiratkozás után a szakkör teljes árát akkor is meg kell fizetni, ha a Résztvevő nem jár a szakkörre. Ez alól kivételt képez az az eset, ha teljes hónapot mond le valaki az adott hónap első szakkörnapját megelőzően legkésőbb 14 naptári nappal. Ekkor a Szolgáltató a féléves díj adott hónapra vetített arányos részének 50%-át fizeti vissza. Egyes alkalmak lemondása esetén a lemondott alkalom díját nincs módunkban visszafizetni. 

Azonos Eseményre járó testvérek esetén egy gyerek teljes áron, testvére/i 5-5% kedvezménnyel vehetnek rész. 

Módosítási feltételek: A felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos (levélben vagy e-mailben küldött) értesítést fogadnak el. 

A Szülő vállalja, hogy a Szakkörön való részvétel díját a Szervező pénztárába minden hónap 15. napjáig készpénzben befizeti vagy átutalja a megadott bankszámlaszámra. Amennyiben a fizetési határidőt követő hét péntekéig nem kerül kiegyenlítésre a Szakkör teljes, adott havi díja, a Szervező megtagadhatja a Gyermek Szakkörön való részvételét. 

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelentkezést indokolt esetben visszamondja. Ebben az esetben – a már megfizetett részvételi díjon felül – egyéb követelést a Jelentkező nem támaszthat.  

Fotó-, videó- és hangfelvételek készítése  

A Törvényes Képviselő tudomásul veszi, hogy a szakkörökön a Szervező, illetve általa megbízott harmadik személy az oktatási tevékenységről, illetve azzal kapcsolatban olyan fotó-, videó-, illetve hangfelvételeket (a továbbiakban: Felvételek) készíthet, amelyek nem sértik a Gyermek személyiségi jogait és méltóságát, de amely Felvételeken a Gyermek képmása, hangja azonosításra alkalmas módon rögzítésre kerülhet. A Szülő – kifejezett ellenkező tartalmú írásbeli nyilatkozata hiányában – az ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Gyermekről a fentiek szerinti Felvétel készüljön, és azt a Szervező időbeli és területi korlátozás, valamint a Felvételen azonosítható személyek részére ellenérték fizetése nélkül, kizárólag saját tevékenysége bemutatása és hirdetése (marketing) céljából felhasználja, így különösen a Honlapon és közösségi oldalakon (ideértve különösen de nem kizárólag: Facebook, Instagram, Twitter) létrehozott saját profilján megjelenítse. Amennyiben a Törvényes Képviselő nem járul hozzá, hogy a Gyermek e Felvételeken megjelenjen, illetve a Szervező felhasználjon olyan Felvételt, amelyen a Gyermek azonosítható módon szerepel, úgy erről a Szervező részére írásban köteles nyilatkozni.  

A Szülő a jelentkezéssel kifejezetten elismeri, hogy a Szakkör részvételi feltételeit teljeskörűen megismerte és elfogadta, továbbá kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Szakkörön készült bármely képi illetve hanganyagot/felvételt a Szervező a Szakkör népszerűsítése céljára kizárólagosan és korlátlanul, további díjazás nélkül felhasználhassa.  

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a felek között létrejött megállapodás, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok irányadóak. 

 
  

Budapest, 2018. szeptember 20.